Location:HOME >> Hydraulic Forging Press Branch Company
Hydraulic Forging Press Branch Company

C?ng ty chúng t?i ???c B? Xay D?ng Qu?c gia, các c?p có th?m quy?n ch? ??nh ?? s?n xu?t máy d?p th?y l?c. Chúng t?i có th? thi?t k? s?n ph?m, s?n xu?t, l?p ??t, hi?u ch?nh và có d?ch v? sau bán hàng.

C?ng ty chúng t?i có trung tam nghiên c?u và phát tri?n thi?t b? rèn d?p.

Chúng t?i ?? ??t ???c ch?ng ch? Ch?t l??ng ISO 9001:2008, máy d?p th?y l?c ??t tiêu chu?n Chau ?u, chúng t?i thi?t k? và s?n xu?t theo tiêu chu?n yêu c?u c?a Chau ?u.

  • Advantage
  • Manufacturing
  • Customers
  • Honor
  • Application Fields
 

1. C?ng ty chúng t?i trang b? nh?ng trang thi?t b? hi?n ??i nh? máy Trung tam gia c?ng CNC, máy trung tam gia c?ng phay…h?n 25 thi?t b? CNC, ??ng th?i trang b? c?u tr?c 125 t?n, lò nung trong x??ng gia c?ng, x??ng gia nhi?t, x??ng ki?m tra và x??ng l?p ráp.
2. Chúng t?i có ??i ng? k? thu?t gi?i, c?ng nhan s?n xu?t và k? s? d?ch v?, ??i ng? maketing có th? ??a ra thi?t k? và t? v?n, s?n xu?t l?p ??t, hi?u ch?nh và ??i ng? bán hàng có th? giao ti?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh.
3. C?ng ty chúng t?i có quan h? than thi?t v?i h?u h?t các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, h? r?t chuyên nghi?p trong vi?c nghiên c?u và phát tri?n k? thu?t các thi?t b? rèn và lu?n ??a nh?ng thành t?u c?ng ngh? m?i vào s?n xu?t.4. Chúng t?i là m?t trong 10 c?ng ty có c?ng ngh? phát tri?n t?i tình Hà Nam.5. C?ng ty chúng t?i là m?t trong 50 c?ng ty phát tri?n c?ng ngh? cao t?i tình Hà Nam.
6. Thi?t b? rèn c?a chúng t?i ?? xu?t kh?u sang ??c, Anh, Pháp, Nga, Roomani, Slovania, Nam Phi, Ap C?p, Brazil, Mexico, ?n ??, Vi?t Nam, Thái Lan…h?n 60 n??c.